فارسی نهم موضوع مثل آیینه

حجم فایل : 4.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا فارسی نهم موضوع : مثل آیینه جوانی گه کار و شایستگی است گه خودپسندی و پندار نیست
نکته دستوری :
جوانی و شایستگی = مشتق / خودپسندی = مشتق – مرکب / پندار = ساده چو بفروختی ، از که خواهی خرید ؟ متاع جوانی به بازار نیست
آرایه های ادبی :
متاع جوانی = اضافه تشبیهی / فروختن ، خریدن ، متاع و بازار= مراعات نظیر / بازار = استعاره از دنیا
نکته دستوری :
بفروختی = ماضی ساده ( ساخت قدیم ) / که = ( چه کسی) ضمیر پرسشی / خواهی خرید = فعل مستقبل ( آینده ) غنیمت شمر ، جز حقیقت مجوی که باری است فرصت ، دگر بار نیست
نکته دستوری :
در مصراع دوم ، فعل های ( است ) اسنادی است و ( باری ) مسند. مپیچ از ره راست بر راه کج چو در هست ، حاجت به دیوار نیست
آرایه :
راست و کج = تضاد / در و دیوار = مراعات نظیر / بر و در = جناس / راه راست به در و راه کج به دیوار تشبیه شده است / مصراع دوم تمثیل است . مصراع اول کنایه است / مصراع دوم کنایه است .
نکته دستوری :
مپیچ : فعل نهی / هست به معنی وجود داشتن : فعل غیر اسنادی / در : نهاد ز آزادگان ، بردباری و سعی بیاموز ، آموختن ، عار نیست
نکته دستوری :
آزادگان و آموختن = مشتق / بردباری = مشتق – مرکب / سعی = ساده / بیاموز = فعل امر / عار = مسند / آموختن = نهاد به چشم بصیرت به خود ، در نگر تو را تا در آیینه ، زنگار نیست
آرایه :
چشم و نگر = مراعات نظیر / آیینه = استعاره از دل / زنگار = استعاره از تیرگی ، لغزش و گناه / تکرار ( ر ) = واج آرایی
نکته دستوری :
در نگر = فعل پیشوندی / تا ( تاوقتی که ) = پیوند وابسته ساز / ( را ) ، فکّ اضافه ( تا در آیینه تو ) / نیست ( وجود ندارد ) = فعل غیر اسنادی همی دانه و خوشه ، خروار شد ز آغاز ، هر خوشه خروار نیست
آرایه :
دانه ، خوشه ، خروار = مراعات نظیر / تکرار ( خ ) = واج آرایی / تکرار واژه های خوشه و
خروار = تکرار
نکته دستوری : همی در اینجا به معنی ( قطعا ) و ( همانا ) است و قید تاکید می باشد / خوشه و دانه = ساده / خروار در مصراع اول و دوم ، مسند است . همه کار ایام درس است و پند دریغا که شاگرد هشیار نیست
آرایه :
درس و شاگرد = مراعات نظیر / تلمیح به حدیث حضرت علی ( ع ) : ما اکثر العبر و اقل
الاعتبار : عبرت ها چه بسیارند و عبرت پذیران اندک .
نکته دستوری :
بیت از 4 جمله تشکیل شده است /در مصراع اول ، فعل ( است ) بعد از پند ، حذف شده / دریغا = صوت ( شبه جمله ) پایان...